Participium préterita aktiva (veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvis)

Participium préterita aktiva zachovává přízvuk 3. os. préterita s výjimkou prefigovaných sloves, která nikdy (kromě předpony per-) nemají v participiu přízvuk na předponě.

mókyti, móko, (3. os. préterita; „učit“)

sg. m.         sg. f.                           pl. m.                    pl. f.

nom.  kęs              kiusi                        kę                           kiusios

gen.    kiusio         kiusios                     kiusių                     kiusių        

dat.    kiusiam       kiusiai                      kiusiems                 kiusioms

ak.       kiusį           kiusią                     kiusius                   kiusias

instr.  kiusiu         kiusia                      kiusiais                   kiusiomis

lok.    kiusiame    kiusioje                    kiusiuose                kiusiose

vok.   kęs               kiusi                       kę                           kiusios

 

Prefigované sloveso:

vèžti (infinitiv; „vézt“), vẽža, vẽžė, od 3. os. préterita prefigované àtvežė („přivezl“) s přízvukem na předponě (viz slovesa s předponami v minulém čase) ale v participiu se přízvuk vrátí na místo, kde byl v neprefigované formě, tedy atvẽžęs:

 

sg. m.                   sg. f.                      pl. m.                             pl. f.

nom.  atvẽžęs                        atvẽžusi                       atvẽžę                          atvẽžusios

gen.    atvẽžusio                     atvẽžusios                   atvẽžusių                    atvẽžusių

dat.    atvẽžusiam                 atvẽžusiai                    atvẽžusiems                 atvẽžusioms

ak.      atvẽžusį                      atvẽžusią                     atvẽžusius                   atvẽžusias

inst.    atvẽžusiu                    atvẽžusia                     atvẽžusiais                   atvẽžusiomis

lok.     atvẽžusiame                atvẽžusioje                  atvẽžusiuose                atvẽžusiose

vok.    atvẽžęs                         atvẽžusi                      atvẽžę                          atvẽžusios

Úvod > Další slovní druhy > Participia > Participium préterita aktiva (veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvis)