Podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob zachovává přízvuk a intonaci infinitivu:

eti      (infinitiv; „jít“

sg.                        pl.

  1. os.    ečiau                  etume/etumėme
  2. os.    etum(ei)            etute/etumėte
  3. os                      e
Úvod > Další slovní druhy > Slovesa > Podmiňovací způsob