4 přízvuková paradigmata substantiv

4 přízvuková paradigmata substantiv

Stejně jako existují u jmen paradigmata skloňování (1. deklinace, 2. deklinace atd.), shlukují se litevská skloňovaná slova do skupin podle typu pohybu přízvuku v rámci jednotlivých pádů. Litevština má 4 přízvuková paradigmata (kirčuotės).

 

Jak bylo řečeno v úvodu k přízvuku a slabičné intonaci, přemisťování přízvuku v rámci slova se děje vždy mezi dvěma místy ve slově, tj. je-li slovo např. trojslabičné, přízvuk se pohybuje mezi dvěma slabikami, přičemž v každé z nich si zachovává svou intonaci:

sg.                                                                     pl.

nom.  vainas                                                vainai

gen.   vaino                                                   vai

dat.   vainui                                                  vainams

ak.     vainą                                                   vaikinùs

inst.   vaiki                                                  vainais

lok.    vaiki                                                   vainuose

vok.    vaine                                                  vainai

– např. u slova vaikinas (chlapec) se přízvuk přemisťuje mezi poslední a předposlední slabikou, nepřemístí se na první slabiku

U 1. a 2. přízvukového paradigmatu převažuje přízvuk na kmeni slova, naopak 3. a 4. přízvukové paradigma tíhne k přizvukování koncovky.

1 a 3. přízvukové paradigma mívá akutovou intonaci, 2. a 4. s cirkumflexovou či gravis, tedy nejčastěji:

Schéma 4 přízvukových paradigmat substantiv

Přízvukové paradigma určujeme podle místa přízvuku v dat. pl. a ak. pl.:

Při rozpisu dat. a ak. pl. ve sloupcích podle paradigmat získáme obrazec připomínající písmeno M:

M - celébrolis = „bratr“, ratai =„vůz/kola“, darbas = „práce“, laukas = „pole“

(Zvukově:     bróliams               tams                        darbáms                         laukáms

                    brólius                    ratùs                              dárbus                    laukùs)

Pro vypsání přízvukových paradigmat je vhodné slova rozdělit na dvouslabičná a víceslabičná.

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > 4 přízvuková paradigmata substantiv