1. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen

Dvouslabičná podstatná jména přízvukovaná podle 1. přízvukového paradigmatu se vyznačuje stálým místem přízvuku na kořeni slova, jehož intonace je akutová.

V dat. a ak. pl., podle nichž se přízvukové paradigma určuje, je (akutový) přízvuk na kořeni slova, tedy na 1. slabice:

 1. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen

 

Vybrané příklady ukazují pohyb (resp. v případě tohoto paradigmatu stálost) přízvuku u deklinačních typů: 1. deklinace: tiltas „most“, brólis „bratr“; 2. deklinace: liepa „lípa“, kaukė „maska“; 3. deklinace: nosis „nos“.

sg.

nom. tìltas                brólis                                       líepa                káukė                                      sis

gen.   tìlto                 brólio                                       líepos              káukės                                    sies

dat.    tìltui                bróliui                                     líepai               káukei                                     siai

ak.     tìltą                 brólį                                         líepą                káukę                                     

inst.    tìltu                bróliu                                      líepa                káuke                                      simi

lok.    tìlte                  brólyje                                     líepoje            káukėje                                   syje

vok.   tìlte                  bróli                                        líepa                káuke                                      sie

 

pl.

nom.  tìltai                 bróliai                                     líepos              káukės                                    sys

gen.    tìltų                 brólių                                      líepų               káukių                                    sių

dat.    tìltams             bróliams                                  líepoms          káukėms                                  sims

ak.     tìltus                brólius                                    líepas              káukes                                    sis

inst.   tìltais               bróliais                                    líepomis         káukėmis                                simis

lok.    tìltuose            bróliuose                                 líepose            káukėse                                  syse

vok.   tìltai                 bróliai                                     líepos              káukės                                    sys

(pozn. I u difotongu ìl se jedná o akutovou intonaci, viz !“ u „Přízvuk a slabičná intonace“)

 

 

  • příklady převzaty z „Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas. Nuo morfologijos iki reikalų raštų. Ed. Petras Knūkšta, Vilnius: Šviesa 2004.“
Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování dvouslabičných podstatných jmen > 1. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen