3. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen

3. přízvukové paradigma se v dat. a ak. plurálu vyznačuje opačným rozloženým přízvuků než 2. paradigma, tedy koncovým v dat. pl. a kmenovým ak. pl.:

3. přízvukové paradigma dvouslabičných substantiv

Ve 3. přízvukovém paradigmatu se již přízvuk častěji přesouvá na koncovku, děje se tak zejm. v plurálu. V pozicích přízvuku na kmeni je akutová intonace.

 

Vybrané příklady ukazují pohyb přízvuku u deklinačních typů: 1. deklinace: kalnas „kopec, hora“, arklys „kůň“; 2. deklinace: galva „hlava“, gerklė „hrdlo“; 3. deklinace: širdis „srdce“; 4. deklinace: sūnus „syn“.

sg.

nom.  kálnas             arklỹs                          gal               gerkl              širds               sūnùs

gen.    kálno               árklio                         galvõs              gerkls             širdiẽs              sūnaũs

dat.    kálnui              árkliui                         gálvai              gérklei             šrdžiai*          snui

ak.     kálną               árklį                             gálvą               gérklę              šrdį                 s

inst.    kálnu               árkliu                          gálva               gérkle              šrdimi             sūnum

lok.    kal               arkly                         galvo            gerklė             širdy             sūnu

vok.   kálne               arklỹ                            gálva               gérkle              širdiẽ               sūnaũ

 

pl.

nom. kalna              arklia                          gálvos              gérklės             šrdys              snūs

gen.    kaln               arkli                         galv               gerkli             širdži             sūn

dat.     kalnáms          arkliáms                      galvóms           gerklms         širdms             sūnùms

ak.      kálnus              árklius                       gálvas              gérkles             šrdis               snus

inst.    kalnas             arklias                       galvoms         gerklėms          širdims           sūnums

lok.    kalnuo         arkliuo                     galvo              gerklė           širdy             sūnuo

vok.   kalna              arklia                          gálvos              gérkles             šrdys              snus

 

*r –akutová intonace, viz diftongické spojení s i či u

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování dvouslabičných podstatných jmen > 3. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen