3. přízvukové paradigma víceslabičnch podstatných jmen

3. přízvukové paradigma má v dat. pl. vždy přízvuk na koncovce, zatímco v ak. pl. vždy na kmeni:

Ve 3. přízvukovém paradigmatu se již přízvuk častěji přesouvá na koncovku. Je-li v pozicích přízvuku na kmeni přízvuk na předposlední slabice, intonace této slabiky je akutová. Pokud je nekoncový přízvuk na třetí slabice od konce, užívá se při akutové intonaci index a, při cirkumflexové či krátké slabice index b. Přemisťuje-li se přízvuk na další než třetí slabiku od konce, uvádí se v indexu také číslo slabiky (od konce), tedy např. 35a. Viz značení přízvukového paradigmatu.

 

Příklady: 3a: dobilas „jetel“, kosulys „kašel“, dilgėlė „kopřiva“; 34a: perdirbinys „přepracování“

           3a:                                                                              34a:

sg.

nom.  bilas            kosulỹs                         dilgėl                                                 perdirbinỹs

gen.    bilo             sulio                        dilgėls                                                pérdirbinio

dat.    bilui             suliui                       dlgėlei *                                             pérdirbiniui

ak.      bilą              sulį                          dlgėlę                                                  pérdirbinį

inst.    bilu              suliu                        dlgėle                                                 perdirbiniù

lok.    dobi               kosuly                       dilgelė                                                perdirbiny

vok.    bile               kosulỹ                          dlgėle                                                 perdirbinỹ

 

pl.

nom.  dobila              kosula                        dlgėlės                                              perdirbinia

gen.    dobil               kosuli                       dilgeli                                                perdirbini

dat.     dobiláms           kosuláms                     dilgelms                                           perdirbiniáms

ak.       bilus             sulius                       dlgėles                                               pérdirbinius

inst.    dobilas            kosulias                      dilgelėms                                           perdirbinias

lok.     dobiluo         kosuliuo                   dilgelė                                               perdirbiniuo

vok.    dobila             kosula                         dlgėlės                                               perdirbinia

 

* l akutová intonace, viz diftongické spojení s i či u

 

Příklady 3b: katinas „kocour“, vyturys „skřivan“, pamoka „kázání“; 34b pasiuntinỹs „posel“

            3b:                                                                                     34b:

sg.

nom.   tinas           vyturỹs                                    pamo                                              pasiuntinỹs

gen.    tino             vỹturio                                    pamokõs                                             siuntinio

dat.    tinui            vỹturiui                                    mokai                                              siuntiniui

ak.      tiną             vỹturį                                       moką                                                siuntinį

inst.    tinu             vỹturiu                                    moka                                                siuntiniu

lok.    kati              vytury                                  pamoko                                             pasiuntiny

vok.   tine              vyturỹ                                     moka                                                 pasiuntinỹ

 

pl.

nom.   katina             vyturia                              mokos                                             pasiuntinia

gen.    katin               vyturi                              pamok                                              pasiuntini

dat.    katináms           vyturiáms                          pamokóms                                           pasiuntiniáms

ak.      tinus             vỹturius                              mokas                                              siuntinius   

inst.    katinas           vyturias                            pamokoms                                          pasiuntinias

lok.    katinuo          vyturiuo                         pamoko                                            pasiuntiniuo

vok.   katina             vyturia                             mokos                                              pasiuntinia

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování víceslabičných podstatných jmen > 3. přízvukové paradigma víceslabičnch podstatných jmen