1. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen

Stejně jako podstatná jména 1. přízvukového paradigmatu se vyznačují stálým přízvukem na kmeni slova. Pokud se přízvuk nachází na předposlední slabice, intonace je akutová, pokud na slabice od konce vzdálenější, může být intonace jakákoli.

V určujících pádech dat. a ak. pl. je přízvuk tedy na kmeni slova:

substantiva (brolis „bratr“):                    adjektiva (geltonus „žlutý“):

 1. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen 1             1. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen 2

                                               

 

 

Podle 1. přízvukového paradigmatu se přízvukují přídavná jména:

a) zakončená na tyto přízvukované přípony:

áusias, –áusia (přípona superlativu): didžiáusias, didžiáusia (největší), geriáusias, geriáusia (nejlepší)

tas, –ta: duobtas, duobta (děravý o silnici), skyltas, skylta (děravý)

ýkštis, –ýkštė: vakarýkštis, vakarýkštė (včerejší)

ýlas, –a: akýlas, akýla (bystrý, pozorný)

ngas, –nga: išmintngas, išmintnga (moudrý), derlngas, derlnga (plodný)

iñtelis, –iñtelė: vieniñtelis, vieniñtelė (jediný)

ýtas, –ýta: dantýtas, dantýta (zubatý, ozubený)

ývas, –ýva: ankstývas, ankstýva (brzký)

-ókas, óka : didókas, didóka (trochu větší), vėliókas, velióka (trochu pozdější)

-ónas, óna: geltónas, geltóna (žlutý)

-ópas, ópa: dvejópas, dvejópa (dvojí, dvojaký)

-ótas, óta: barzdótas, barzdóta (vousatý)

-úotas, úota: plaukúotas, plaukúota (vlasatý)

-ùistas, -ùista: miegùistas, miegùista (ospalý)

b) zakončená na tyto nepřízvukované přípony:

inis, inė (ne však medinis a některá další slova patřící ke 2. přízvukovému paradigmatu): mókslinis, mókslinė (vědecký)

iškas, iškė: lietùviškas, lietùviška (litevský)

c) začínající těmito přízvukovanými předponami:

apý-: apýsunkis, apýsunkė (docela těžký)

-: póaukštis, póaukštė (docela vysoký)

pre-: prekvailis, prekvailė (přihlouplý)

 

Příklad: geltónas „žlutý“

sg. m.                 pl. m.                           sg. f.                                     pl. f.

nom.   gelnas                     gelni                         gelna                                    gelnos

gen.     gelno                       gelnų                       gelnos                                  gel

dat.      gelnam                  gelniems                  gelnai                                    gelnoms

ak.       gelną                      gelnus                       gelną                                    gelnas

inst.     gelnu                       gelnais                     gelna                                    gelnomis

lok.     gelname                 gelnuose                   gelnoje                                  gelnose

vok.    gelnas                      gelni                         gelna                                    gelnos

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování víceslabičných přídavných jmen > 1. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen