3. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen

3. přízvukové paradigma má v dat. pl. vždy přízvuk na koncovce, zatímco v ak. pl. vždy na kmeni:

substantiva (darbas „práce“):        adjektiva (atimas „blízký“):

 3. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen 1           3. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen 2

                                      

Ve 3. přízvukovém paradigmatu se již přízvuk častěji přesouvá na koncovku. Je-li v pozicích přízvuku na kmeni přízvuk na předposlední slabice, intonace této slabiky je akutová. Pokud je nekoncový přízvuk na třetí slabice od konce, užívá se při akutové intonaci index a, při cirkumflexové či krátké slabice index b.

 

Podle 2. přízvukového paradigmatu se přízvukují přídavná jména:

a) s těmito příponami:

anas, –anà: álkanas, alkanà (hladový)

imas, –imà: tólimas, tolimà (daleký)

inas, –inà: dùlkinas, dulkinà (zaprášený)

zganas, –zganà: bazganas, balzganà (bělavý)

b) s těmito předponami:

ãp-: ãpskritas, apskrità (celkový, kulatý, kruhový)

ãt-, atã-: ãtviras, atvirà (otevřený)

-: strižas, įstrižà (kosý, diagonální)

š-: štisas, ištisà (celý, celistvý, všechen)

núo-: núosavas, nuosavà (vlastní)

pã-: pãsklidas, pasklidà (roztroušený, rozptýlený)

prã-: prãviras, pravirà (pootevřený)

ùž-: ùždaras, uždarà (zavřený)

 

Příklad: tolimas „vzdálený, daleký“

3a:

sg. m.                     pl. m.                             sg. f.                     pl. f.

nom.   limas                        tolim                           toli                          limos

gen.     limo                          tolim                         tolimõs                        tolim

dat.      tolimám                      tolimems                    limai                         tolimóms

ak.       limą                          limus                        limą                          limas

inst.     limu                         tolimas                       lima                          tolimoms

lok.     tolima                     tolimuo                     tolimo                        tolimo

vok.    limas                         tolim                           toli                          limos

 

3b:

sg. m.                      pl. m.                            sg. f.                     pl. f.

nom.   atimas                       artim                            arti                         atimos

gen.     atimo                         artim                          artimõs                        artim

dat.      artimám                      artimems                    atimai                       artimóms

ak.       atimą                         atimus                         atimą                         atimas

inst.     atimu                         artimas                       atima                         artimoms

lok.     artima                    artimuo                     artimo                         artimo

vok.    atimas                       artim                            arti                           atimos

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování víceslabičných přídavných jmen > 3. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen