Participium prézenta pasiva (neveikiamasis esamojo laiko dalyvis)

Participia prézenta pasiva mají v nom. sg. stejný přízvuk jako 3. os. prézentu daného slovesa. Dále jsou přízvukována:

 

a) participia prézenta pasiva utvořená od dvouslabičných sloves –o slovesné třídy či víceslabičných sloves

–> jsou přízvukována podle 1. přízvukového paradigmatu přídavných jmen

např.: gyvẽna (3. os. prézentu, „žije“) –> gyvẽnamas, gyvẽnama

sg. m.                        sg. f.                          pl. m.                     pl. f.

nom. gyvẽnamas                     gyvẽnama                   gyvẽnami                    gyvẽnamos

gen.    gyvẽnamo                      gyvẽnamos                 gyvẽnamų                   gyvẽnamų

dat.    gyvẽnamam                  gyvẽnamai                  gyvẽnamiems            gyvẽnamoms

ak.      gyvẽnamą                      gyvẽnamą                   gyvẽnamus                 gyvẽnamas

inst.    gyvẽnamu                     gyvẽnama                   gyvẽnamais                gyvẽnamomis

lok.    gyvẽnamame                 gyvẽnamoje                gyvẽnamuose            gyvẽnamose

vok.   gyvẽnamas                     gyvẽnama                   gyvẽnami                    gyvẽnamos

 

b) participia prézenta pasiva utvořená od dvouslabičných sloves -(i)a a –i slovesné třídy

–> jsou přízvukována podle 3. přízvukového paradigmatu přídavných jmen

norti, ri (3. os. préz.), norjo („chtít“)

sg. m.                     sg. f.                                     pl. m.                         pl. f.

nom.            rimas                     rima                                    rimi                         rimos

gen.             rimo                        rimos                                  rimų                         rimų

dat.              rimam                     rimai                                 rimiems                   rimoms

ak.                rimą                       rimą                                   rimus                        rimas

inst.              rimu                      rima                                    rimais                      rimomis

lok.              rimame                   rimoje                                rimuose                   rimose

vok.             rimas                       rima                                   rimi                          rimos

Úvod > Další slovní druhy > Participia > Participium prézenta pasiva (neveikiamasis esamojo laiko dalyvis)